הודעה נשלחה בהצלחה :-)

טופס הרשמה

נוסע יקר, ICUC מברכת אותך על הצטרפותך לטיול! אנא מלא את הטופס ושלח.
ICUC טיולים מאורגנים לחול

פרטי הטיול:

שם הטיול *:
תאריך הטיול *

פרטי המזמין:

שם פרטי + משפחה *:
טלפון נייד *:
כתובת מגורים מלאה *:
כתובת אי מייל לקוח *:
מהיכן הגעת אלינו?
גוגל פייסבוק חבר מועדון המלצה מחבר מהעיתון אחר

פרטי הנוסעים:

 
שם בעברית *
שם באנגלית לפי דרכון *
תאריך לידה *
תוקף דרכון *
מספר דרכון *
מספר ת.ז. *
1
אוכל *:
רגיל צמחוני טבעוני (כשר)
חדר *:
זוגי Twin יחיד
2
אוכל *:
רגיל צמחוני טבעוני (כשר)
חדר *:
זוגי Twin יחיד
3
אוכל *:
רגיל צמחוני טבעוני (כשר)
חדר *:
זוגי Twin יחיד
4
אוכל *:
רגיל צמחוני טבעוני (כשר)
חדר *:
זוגי Twin יחיד
מאשר שקראתי את התנאים והנהלים.
התנאים והנהלים המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתך.
ידיעתך אותם, תתרום למימושה של הזמנתך, על הצד הטוב ביותר.
תנאים ואחריות:
הטיולים המוצעים על ידי חברת ICUC(להלן "המארגן") מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הטיול יתבצע על ידי הרשמת הנוסע ו/או תשלום מקדמה. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד חברת "ICUC" תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מ- 30 יום מיום חזרת הנוסע ארצה. אין חברת "ICUC" אחראית למידע שאינו נמסר על ידה או הסותר את הכתוב במידע. לא תתקבל כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים והאחריות של חברתנו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע טרם הרשמתו.
כח עליון: "המארגן" יהיה פטור מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינויים בתוכניות הטיול בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, פלישה, מרד, מגפות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת "המארגן" בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי.
מזג אוויר: "המארגן" אינו יכול להתחייב או לשאת בתוצאות תנאי מזג האוויר השוררים במהלך הטיול .
כניסות לאתרים: ייתכנו מצבים בהם חלק מהאתרים יהיו סגורים עקב סיבות שאינן תלויות בנו ואינם בשליטתנו כגון: מזג אויר, שפוצים ועוד.
רישוי: הטיולים המופיעים בפרסומים מופעלים ע"י חברה בעל רישיון של משרד התיירות. טיסות השכר כפופות לתקנון מנהל התעופה האזרחית בישראל.
זכות הרישום: "המארגן" שומר לעצמו את הזכות לדחות או לבטל בקשת הרשמה לגבי כל נוסע אשר עפ"י שיקול דעתו אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול, או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול או לפגום בו, ללא כל צורך לנמק עמדתו. מחובתנו לשמור על פרטיות הנוסע ועל כן אינם נמסרים פרטים אישיים על נרשמים בטיול:גיל, מין, מוצא, דת וכד'.
ימי הטיול ושינוי במועד ובנתיב הטיסה: במניין ימי הטיול מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברות התעופה ואין "המארגן" מתחייב להשלים את הימים במלואם. "המארגן" אינו אחראי לשינוי בשעת היציאה ו/או החזרה מנתיב הטיסה אשר הינם בשליטתם הבלעדית של חברות התעופה והם כפופים לתקנות הטיסה הרלבנטיות ולאמנות בינלאומיות. "המארגן" מתחייב להביא את הנוסעים ליעדם הסופי (יעד הטיול) ללא התחייבות בנתיב הטיסה ו/או חברת התעופה המובילה. אין "המארגן" מתחייב להודיע הודעה מוקדמת כלשהי על שינוי נתיב הטיסה ו/או חברת התעופה המובילה, כל עוד הדבר לא יפגע בביצוע המסלול המתואר.
דמי ביטול:
במידה ותאלץ לבטל את הזמנתך, על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה.
ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:
בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, "רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול הזמנה יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם. במידה וביטול העסקה לא יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן יחולו דמי הביטול הבאים
דמי ביטול הטיסה לפי תנאי חברת התעופה.
דמי ביטול שרותי הקרקע:
מהיום ה 15 לביצוע ההזמנה ועד 90 ימי עבודה לפני היציאה 100 $ דמי ביטול לאדם
מ 31-89 עד ימי עבודה לפני היציאה 35% מערך ההזמנה
מ-30 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה 50% מערך ההזמנה
מ-13 ימי עבודה
ועד ליום היציאה / אי הגעה לטיסה יחולו דמי ביטול בשיעור 100% מערך ההזמנה

*ימי עבודה: ימים א'-ו שאינם ימי חג
במקרה של ביטול טיול ע"י "המארגן" על פי שיקול דעתו של "המארגן" מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר האנשים הרשומים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעת "המארגן", יציע "המארגן" לנרשם אפשרות להצטרף לטיול דומה בתאריך אחר או, לחילופין, יוחזר לו כל הסכום ששילם. למרות האמור לעיל, במקרה שעקב ביטול ו/או שינוי הטיסה ביוזמת הנוסע ידרוש הספק או חברת התעופה סכום נוסף כלשהו בגין השינוי /ביטול לאחר הנפקת כרטיס טיסה וכיוצא באלו יחול חיוב זה ו/או החיובים על הנוסע בנוסף לסכומים המפורטים לעיל.
תשלום עבור טיפול בהוצאות אשרה וכל שירות נלווה הניתן יחול על הנוסע.
מסים והיטלים: מסי הנמל, או כל מס אחר, הינם נכונים ליום ביצוע ההזמנה ובהתאם למסלולים המפורטים. כל שינוי במסלול הטיסות או בשערי המטבע של המסים המקומיים בחו"ל אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או כל היטל אחר, התוספת לתשלום תחול על הנוסע. התשלום יבוצע בהתאם לצווים ולתקנות הנכונים לתאריך היציאה.
שינויים במחיר: מחירי הטיולים נקבעו על פי תעריפי הטיסות, עלות השירותים, מסים והיטלים ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר של ארה"ב כפי שהיו ביום 1/9/2018כל תוספת הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל ואשר תחייב עליה במחיר הטיולים תחול על הנוסע בלבד.
היטל דלק: המחיר כולל היטל דלק. במידה ותחול תוספת , תחול התוספת על הנוסע .
שערים: השער לתשלום יהיה שער העברות / המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום התשלום בפועל .במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את מחיר הטיול, לפני ביצוע התשלום המלא , שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם.
מדריך/מלווה הקבוצה: מדריך/מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין "המארגן" לנוסעים וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי של הקבוצה במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו ידריך את הקבוצה בחלק מהאתרים, יטפל בארגון הסידורים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, המדריכים המקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו"ב. ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין לטיול בחו"ל או לא ישוב עם הקבוצה לארץ.
צרוף קבוצות:במקרים מסויימים,כאשר מספר הנרשמים אינו מאפשר הוצאת טיול אל הפועל, ראשי "המארגן" לשתף פ-עולה עם גורם תיירותי אחר ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת, זאת כל עוד אין פגיעה במסלול הטיול על כל מרכיביו. "המארגן" אינומתחייב להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה. כמו כן ראשי המארגן לאחד נרשמים של קבוצות שונות מטעמי אופרציה.
אשרות ודרכונים: אין "המארגן" אחראי לנזקים שייגרמו לנוסע עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה. הנפקת האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד. על הלקוח האחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל. כל הוצאה הנגרמת בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסה למדינה כלשהי, תחול על הנוסע.
בתי מלון: "המארגן" יעשה ככל יכולתו לשכן את המטיילים בבתי מלון על פי דירוג המתפרסם לכל טיול. "המארגן" יעביר אל הנוסע רשימת בתי מלון ספציפית לטיול לפני היציאה. יחד עם זאת, ייתכנו שינויים, שאינם בשליטתנו, ברשימת בתי המלון גם אחרי יציאת הקבוצה ובלבד שלא ירדו מהרמה המובטחת בטיול הספציפי. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על פי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. במסלול הטיולים, חלק מבתי המלון יהיו במרכזי הערים וחלק מחוץ לערים. "המארגן" יחליט, בהתאם לניסיונו המצטבר, היכן לשכן את המטיילים. במקרה של שימוש בבתי מלון מחוץ לעיר, יעמוד האוטובוס לרשות הקבוצה לביצוע תכנית הטיול המובטחת בלבד, שאר הנסיעות תהיינה כפופות לכללים המפורטים בסעיף "תחבורה". החדרים בבתי המלון הינם זוגיים עם מיטה כפולה או עם שתי מיטות נפרדות, כפי שנקבע ע"י בית המלון. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש. בסקנדינביה ולעיתים גם ביעדים אחרים, ייתכנו חדרים מסוג "קומבי" כלומר מיטה + ספה הנפתחת למיטה. אין "המארגן" מתחייב לחדר במיקום מסויים בתוך בית המלון או לחדר מסוג מסויים. נוסע המעונין בחדר ליחיד חייב להזמין את החדר מראש בעת ההרשמה לטיול ולשלם את התוספת הנקובה עבור חדר ליחיד. ברוב בתי המלון באירופה וגם ביעדים אחרים, חדר ליחיד הוא חדר קטן עם מיטה בודדת ולעיתים מיקומו מנותק משאר חדרי הקבוצה. במקרה של הזמנת חדר ל- 3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה / מיטות נוספות לחדר זוגי. ייתכן אף שהמיטה הנוספת
תהיה מיטה מתקפלת.

ארוחות: "המארגן" יעשה ככל יכולתו ליידע את חברות התעופה והמלונות על בקשות מיוחדות לאספקת מזון (צמחוני, כשר וכיו"ב) אך אינו אחראי לאספקת מזון מכל סוג שהוא. אין המארגן אחראי על אספקת מזון כשר בטיסות המופעלות ע"י חברות תעופה זרות גם אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ההרשמה. נדגיש כי עניין זה הינו של בקשה בלבד. על הנוסע להתעדכן באתר חברת התעופה לגבי אוחות הטיסה ,אם בכלל. ו כמו כן אין ה"מארגן" אחראי על הארוחות המוגשות בבתי המלון ו/או טיב הארוחות. הארוחות המוגשות הן עפ"י סטנדרטים אותם מציב המלון
מיזוג אויר: אין הפעלת מיזוג האויר באחריות חברת ICUC" ואין באפשרותנו לשאת באחריות כלשהי להפעלתו. הפעלת המזגנים הינה בשליטת בית-המלון בלבד.
ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסות יתר ועל פי הכללים הבינ"ל לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר על ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי.

תובלת הכבודה: תובלת המזוודות והמטען הינה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה המבצעת בפועל את התובלה, דבר אשר מעוגן באמנת ורשה ואמנות בינלאומיות נוספות ולא נמצא בתחום אחריות של "המארגן". אין "המארגן" אחראי לנושא הסבלות ואספקת עגלות לנשיאת מזוודות מטען בשדות התעופה, מסופי רכבות ומסופי מעבורות ובתי מלון. עלות נשיאת מטען במקומות אלה אינה כלולה בתשלום הסבלות שבמסגרת הטיפים המשולמים במחיר הטיול בעת ההרשמה.

מטען עודף: כל נוסע רשאי לשלוח בטיסה מטען עד למשקל מקסימלי של 20 ק"ג לנוסע ולשאת לתוך המטוס תיק יד קטן עד למשקל מקסימלי של 5 ק"ג (נושא מטען יד מותנה באישור חברת תעופה בלבד). עבור מטען במשקל עודף תיגבה חברת התעופה תשלום נוסף לפי שיקול דעתה אשר ישולם לחברת התעופה ישירות ע"י הנוסע.

תחבורה: לצורך ביצוע התכנית לכל טיול יעמיד "המארגן" לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג. שעות העבודה של הנהג כפופות לחוקי העבודה המקומיים המגבילים את מספר שעות העבודה בהן יכול הנהג לנהוג. "המארגן" מתחייב לספק שירותי הסעה בהתאם לתכנית בלבד. אין "המארגן" מתחייב לספק הסעה לאתרים שאינם כלולים במפורש בתכנית הטיול. במקרה שיעמוד אוטובוס לרשות הנוסעים מעבר לקבוע במסלול ומעבר לשעות כאמור, יישאו הנוסעים בעלות הנסיעות הנוספות.
מיזוג אויר באוטובוס: "המארגן" מזמין מהספקים בחו"ל אוטובוסים ממוזגים לכל הטיולים. יחד עם זאת, בשל שוני בהתייחסות למיזוג אויר ביעדים השונים, אין "המארגן" אחראי לעוצמת מיזוג האויר, סוגו והפעלתו ע"י הנהג. ברוב המקומות בעולם המערבי אסור להשאיר את מנוע האוטובוס פועל בעת העצירה. לפיכך, לאחר עמידה בשמש ללא מיזוג, לא יהיה משך הזמן עד להרגשת המיזוג ע"י המטיילים באוטובוס שלא בשליטת ו/או באחריות "המארגן".

נוסע בודד: "המארגן" יקבל הזמנות לנוסעים בודדים על פי שיקול דעתו הבלעדי וכל מקרה יידון לגופו. לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. עם ההרשמה יועבר ל"מארגן" תשלום בגובה התוספת עבור חדר ליחיד. לא ניתן להבטיח שותף לחדר וכן במקרה שימצא שותף לא ניתן להבטיח את התאמתו מכל בחינה שהיא למעט מין השותף. לא תתקבל כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על חוסר התאמה מכל סיבה שהיא. ה"מארגן" שומר לעצמו את הזכות שלא למסור פרטים מזהים אודות השותפים.
ביטוחים: חובת הנוסע לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען. החברה המבצעת אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען או נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם במהלך הטיול עקב מעשי אלימות ואיבה, גניבה, אבדה, תאונה, הוצאות רפואיות וכיו"ב. כל נזק ו/או אובדן רכוש ו/או הוצאות נוספות אשר ייגרמו למשתתף בטיול מסיבות שאינן בשליטתו הבלעדית של "המארגן" יחולו על המשתתף בלבד. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו ארצה עקב האירועים המפורטים בסעיף זה, לרבות מקרים של מחלה או מוות של קרוב משפחה, יהיה זה באחריותו הבלעדית של הנוסע לארגן לעצמו את החזרה ארצה על כל המשתמע מכך ואין המארגן ו/או מי מטעמו, לרבות מדריך הטיול, אחראיים לחזרתו של הנוסע ארצה. "המארגן" ממליץ לכל נוסע להצטייד בתעודת ביטוח רלבנטית לטיול האמור.
ביטחון אישי: בחלק מאתרי הטיולים קיימים אזורים ו/או קטעי הליכה מסוכנים למעבר אדם. במקרים אלה, משתתף העובר על הנחיות מפורשות של המדריך ו/או הנחיות המקום, עושה זאת על אחריותו הבלעדית
חיסונים: מידע על הצורך בחיסונים למיניהם יעשה ישירות ע"י הנוסע בלשכת הבריאות המחוזית
ביטוח נוסעים ומטען: תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון (נזכיר כי ישנן חברות תעופה אשר לא מטיסות נשים בהריון מעל שבוע 26), אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.
דמי שתיה (טיפים): דמי השתיה מיועדים לנותני השירותים בחו"ל (נהגים, מורי דרך מקומיים, מלצרים, חדרנים וכיו"ב). יצויין כי בסכום זה נכללים ימי היציאה והחזרה. סכום הטיפים כפי שנקבע עבור כל טיול הינו חלק בלתי נפרד ממחיר הטיול. הסכום אינו כולל תשר למלווה הישראלי, אשר יוענק על פי שיקול דעתם של הנוסעים.
תשלומים נוספים במהלך הטיול: מחירי הטיולים אינם כוללים תשלומים נוספים עבור כביסה, הוצאות אישיות וכל תשלום אחר אשר לא מפורט ומצויין במפורש בפרסום מסלולי הטיול של המארגן.
סיורי בחירה ובילויי ערב: כל הסיורים והבילויים המצויינים בתכניות הטיולים השונות כטיולי בחירה הינם בגדר הצעה בלבד וכרוכים בתשלום נוסףישירות למדריךהקבוצה שיארגן את הסיורים והבילויים הנוספים. קיומם של סיורי הבחירה מותנה במספר משתתפים מינימלי.
נשים בהריון: חובה להצטייד בטופס אישור מרופא מטפל בשפה האנגלית !!
כללי:כל מסלולי הטיולים, על כל מרכיביהם השונים תוכננו ונבדקו בקפידה על ידי צוות" ICUC" ונמצאו כניתנים לביצוע.יחד עם זאת,במהלך הזמן מיום פרסום הטיול ועד לביצועו בפועל, ייתכנו שינויים הנובעים מעדכונים ו/או שינויים בלוח הזמנים המקומי ביעדי הטיול או שינויים בלוח הטיסות. בכל טיול, המסלול מתאר את אתרי הביקור , אך לא בהכרח את סדר הלינות. יצויין מפורשות כי אין משרדי הנסיעות ו/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את תנאי ההתקשרות והאחריות המופיעים בפרסומים אלו ו/או להבטיח הבטחות נוספות ו/או סותרות את האמור בפרסומי הטיולים. אין "המארגן" אחראי לכל מידע שנמסר ע"י אדם בכתב או בעל פה והסותר את האמור ב"תנאי השתתפות והגבלת אחריות" .
קבלת מסמכי נסיעה: על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה , מיד עם קבלתו מהסוכן המטפל ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטים בידיו: כרטיסי טיסה (על הנוסע לבדוק ששמו בכרטיס הטיסה מופיע כפי שרשום בדרכון, דף מידע לנוסע, דף סיורי בחירה מסלול הטיול ובטוח (אם נעשה ע"י הסוכן)
חילוקי דעות: מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה שתהיה לנוסע כנגד "המארגן" או פרט מסויים הקשור בטיול עצמו ואשר לא ימצא את פתרונו ביחסים שבין הנוסע ו"המארגן", יועבר להכרעה בהליך בוררות. הליך הבוררות יתבצע במסגרת "הועדה לתלונות הציבור" או במסגרת "בית דין לחברים" הפועלים בחסות התאחדות סוכני הנסיעות והתיירות בישראל. ניהול הבוררות יהיה עפ"י התנאים והמידע שפורסמו והבוררות תנוהל עפ"י חוק הבוררות על כל המשתמע מכך.

חוויות בטיולים שלנו